applications
HOME APPLICATIONS Computing
Computing
APPLICATION CATEGORY
MB / NB
Quartz type Product series and Link
SMD Crystal MQ MJ X32 X22 X21
SMD Oscillator H22 H32 H53 SWO
Fork Crystal T26 T38 X3215 X2012
IPC
Quartz type Product series and Link
SMD Crystal MQ MJ X32 X22 X21
SMD Oscillator H22 H32 H53 SWO
Fork Crystal T26 T38 X3215 X2012
Server
Quartz type Product series and Link
SMD Crystal MQ MJ X32 X22 X21
SMD Oscillator H22 H32 H53 SWO
Fork Crystal T26 T38 X3215 X2012
Differential Oscillator HCK HDK HPK HQF HPQN HDQN
VCXO G57 G53 GQF GPQN GDQN GJF
TCXO (V)M53T (V)M53S (V)M32T (V)M32S (V)M22
OCXO OC12 OC13 OC14 OC18/19 OC32 OC41 OC51
Storage Array
Quartz type Product series and Link
SMD Crystal MQ MJ X32 X22 X21
SMD Oscillator H22 H32 H53 SWO
Differential Oscillator HPK HDK HCK
PC Peripheral
Quartz type Product series and Link
DIP Crystal 49US
SMD Crystal MQ MJ X32 X22 X21
SMD Oscillator H22 H32 H53 SWO
Products Search TOP